Không tồn tại hình ảnh về Quản lý tri thức tại các công ty dầu khí trên thế giới và vấn đề đặt ra cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Xuất phát từ khái niệm cơ bảnvà kinh nghiệm triển khai quản lý tri thức của một số công ty dầu khí trên thế giới, bài báo tập trung phân tích mô hình tổ chức, các bước triển khai quản lý tri thức và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Từ đó, nhóm tác giả đề xuất xây dựng hệ thống quản lý tri thức cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, nhằm góp phần đẩy mạnh công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu “có sức cạnh tranh cao ở trong nước và quốc tế” như Chiến lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.

Chi tiết bài báo

Số lần đọc: 526, đăng ngày: 14/08/2017