Không tồn tại hình ảnh về Phân tích cấu trúc và nâng cao chất lượng tài liệu địa chấn

Trong bài báo này, nhóm tác giả giới thiệu việc ứng dụng tensor cấu trúc trong phân tích các thuộc tính hình học của tài liệu địa chấn cũng như trong việc nâng cao chất lượng tín hiệu địa chấn thông qua lọc khuếch tán bất đẳng hướng.

Chi tiết bài báo

Số lần đọc: 363, đăng ngày: 01/09/2017