PetroVietnam: Tập trung tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả quản trị Doanh nghiệp.