Thời gian Nội dung Địa điểm
Xem tất cả >>      

Bài báo giới thiệu kết quả đánh giá, kiểm định mô hình mô phỏng lan truyền và biến đổi dầu tràn tại khu vực Biển Đông với các điều kiện gồm: quá trình vật lý (bình lưu, khuếch tán ngang), quá trình phong hóa (bay hơi, nhũ tương, hòa tan, phân tán, hấp thụ trầm tích, tương tác bờ bãi, oxy hóa, phân hủy sinh học) và quá trình biến đổi tính chất dầu trên mặt biển (mật độ, độ dày, nhiệt độ, độ nhớt, sức căng bề mặt)...

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
EPC PVPro CTAT VPI Labs CPSE EMC PAC CPTI
ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
PVN VIETSOV PVEP PTSC PVGAS PVD PVD PVOil BSR