Thời gian Nội dung Địa điểm
Xem tất cả >>      

Ngày 13/11/2017, Đảng ủy Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 136-CT/ĐU ngày 10/10/2017 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về việc tăng cường lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và người đứng đầu doanh nghiệp, đơn vị nhằm ổn định tình hình, đảm bảo tăng trưởng, phát triển bền vững thực hiện nghiêm quyết định, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
EPC PVPro CTAT VPI Labs CPSE EMC PAC CPTI
ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
PVN VIETSOV PVEP PTSC PVGAS PVD PVD PVOil BSR