Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chế biến Dầu khí (PVPro) - Viện Dầu khí Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng hai (02) chuyên viên nghiên cứu, tư vấn, phân tích và đánh giá vật liệu xúc tác làm việc tại Phòng Nghiên cứu và Đánh giá Xúc tác.