Thời gian Nội dung Địa điểm
Xem tất cả >>      

-  Quản lý các giao diện hợp đồng trong quá trình thực hiện đầu tư các dự án nhà máy nhiệt điện
-  Nghiên cứu cải tiến hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy Nhiên liệu Sinh học Dung Quất
-  Thu hồi Ni từ xúc tác thải của Nhà máy Đạm Phú Mỹ để tổng hợp xúc tác xử lý CO và C3H6
-  Nghiên cứu sử dụng phương pháp mo hình hóa thực nghiệm nhằm xác định điều kiện tối ưu cho quá trình tách nước từ dầu thô bằng công nghệ bức xạ vi sóng
-  Phân tập địa tầng và xác định môi trường lắng đọng trầm tích tuổi Miocene sớm – Oligocene Lô 09-3 bể Cửu Long trên cơ sở những đặc trưng của nhóm hóa thạch tảo (dinocysts) nước ngọt và phân tích tướng hữu cơ

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
EPC PVPro CTAT VPI Labs CPSE EMC PAC CPTI
ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
PVN VIETSOV PVEP PTSC PVGAS PVD PVD PVOil BSR PetroTimes