Thời gian Nội dung Địa điểm
Xem tất cả >>      
ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
EPC PVPro CTAT VPI Labs CPSE EMC PAC CPTI
ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
PVN VIETSOV PVEP PTSC PVGAS PVD PVD PVOil BSR PetroTimes
THÔNG TIN ĐẤU THẦU

- Kế hoạch đấu thầu
- Gói thầu số 5: Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành cho dự án “Xây dựng Hạ tầng mạng cho Trung tâm Phân tích Thí nghiệm và Văn phòng Viện Dầu khí Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh”
- Gói thấu số 4: Giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị hạ tầng vật lý và mạng/thoại cho Trung tâm Phân tích Thí nghiệm và Văn phòng Viện Dầu khí Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh
- Gói thầu số 3: Cung cấp và lắp đặt các trang thiết bị hạ tầng vật lý cho phòng thiết bị mạng và phòng máy chủ của Trung tâm Phân tích Thí nghiệm và Văn phòng Viện Dầu khí Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh
- Gói thầu số 2: Cung cấp và lắp đặt các trang thiết bị mạng/thoại cho Trung tâm Phân tích Thí nghiệm và Văn phòng Viện Dầu khí Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh
- Gói thầu số 1: Lập thiết kế thi công, tổng dự toán cho dự án “Xây dựng Hạ tầng mạng cho Trung tâm Phân tích Thí nghiệm và Văn phòng Viện Dầu khí Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh”
- Thông báo mời thầu
- Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống chuyển đổi băng từ, bảo trì phần cứng các máy tính và các máy đọc băng của Trung tâm Lưu trữ Dầu khí (Phía Nam)
- Kết quả đấu thầu
- Nhà thầu bị nhắc nhở