Thời gian Nội dung Địa điểm
Xem tất cả >>      

Trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2014, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các chỉ tiêu sản xuất tháng 7 và 7 tháng đều hoàn thành vượt mức so với kế hoạch Chính phủ giao Tập đoàn cũng như vượt mức kế hoạch Tập đoàn phấn đấu. Các chỉ tiêu về tài chính: doanh thu, nộp ngân sách Nhà nước 7 tháng đầu năm đều hoàn thành vượt mức kế hoạch.

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
EPC PVPro CTAT VPI Labs CPSE EMC PAC CPTI
ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
PVN VIETSOV PVEP PTSC PVGAS PVD PVD PVOil PetroTimes