Thời gian Nội dung Địa điểm
Xem tất cả >>      

-  Nghiên cứu sự ảnh hưởng của hàm lượng bùn đến hiệu suất xử lý nước thải bằng công nghệ SBR
-  Định hướng về cơ chế, chính sách khuyến khích nhà thầu dầu khí đầu tư các dự án nâng cao thu hồi dầu
-  Nghiên cứu biến tính bentonite để xử lý nước thải nhiễm dầu trong công nghiệp dầu khí
-  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ ngăn ngừa, ức chế lắng đọng paraffin trong các giếng gaslift sản lượng thấp bằng phương pháp hấp phụ phụ gia hạ điểm đông đặc PPD lên bề mặt đá vỉa
-  Các phức hệ bào tử phấn hoa, tướng hữu cơ, môi trường lắng đọng và chu kỳ trầm tích đồng tách giãn Paleogene ở giếng khoan Enreca-3

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
EPC PVPro CTAT VPI Labs CPSE EMC PAC CPTI
ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
PVN VIETSOV PVEP PTSC PVGAS PVD PVD PVOil PetroTimes